Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

obchodní společnosti
Prokonzole.cz s.r.o.
IČO: 139 65 581
provozovna Švermova 782, 289 22 Lysá nad Labem
se sídlem Sídliště 1449/30, 289 22 Lysá nad Labem
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 357999
email: objednavky@prokonzole.cz, tel: 315 557 755
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.prokonzole.cz

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Prokonzole.cz s.r.o., se sídlem Sídliště 1449/30, 289 22 Lysá nad Labem, identifikační číslo: 139 65 581, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 357999 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese prokonzole.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • 1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad text těchto obchodních podmínek a/nebo kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů má přednost české znění.
 • 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • 2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • 2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. V případě veřejného přístupu k internetu prodávající doporučuje kupujícímu odhlásit se ze svého účtu po provedení objednávky. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 • 2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • 2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • 2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • 3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
 • 3.4. Kupující provádí objednávku následujícímu způsoby:
  • 3.4.1. prostřednictvím svého uživatelského účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, nebo
  • 3.4.2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 • 3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • 3.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • 3.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • 3.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • 3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající není povinen provádět jejich kontrolu. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávce a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 • 3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • 3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • 3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • 3.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 • 3.11. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku na emailu prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 • 3.12. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 • 3.13. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího či pochybení personálu prodávajícího. V takovém případě je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co kupující obdržel e-mail o přijetí jeho objednávky, o čemž prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informuje. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:
  • 3.13.1. cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží),
  • 3.13.2. u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer,
  • 3.13.3 sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slev. Prodávající upozorňuje, že informační systém uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto kupující povinen kontaktovat prodávajícího a informaci o správnosti ceny si ověřit.
 • 3.14. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude kupující informován.
 • 3.15. Dále si kupující vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému použití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, zejména se jedná o případy kdy:
  • 3.15.1. slevový poukaz je použit na jiné zboží, než pro které byl určen,
  • 3.15.2. slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, i přesto, že sčítaní těchto slev nebylo výslovně zakázáno,
  • 3.15.3. slevový poukaz byl použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny,
  • 3.15.4. prodávající zjistí, že slevový poukaz již byl použit.
 • 3.16. Kupující bere na vědomí, že v případech uvedených v čl. 3.15. obchodních podmínek nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.
 • 3.17. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • 4.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Švermova 782, 289 22 Lysá nad Labem;
  • 4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • 4.1.3. bezhotovostně převodem na český bankovní účet prodávajícího č. 2400529359/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s., vedený v CZK;
  • 4.1.4. bezhotovostně převodem na slovenský bankovní účet prodávajícího č. 2201974265/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s., vedený v EUR;
  • 4.1.5. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Gopay;
  • 4.1.6. v hotovosti, platební kartou či prostřednictvím platební aplikace při osobním odběru ve výdejně zásilek České pošty, GLS, Zásilkovny, PPL, DPD, Balíkovny apod.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 • 4.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • 4.3. V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. Externí dopravci (např. Balíkovna) požadují při zaslání zboží na dobírku úhradu kupní ceny před vyzvednutím zboží pomocí odkazu v e-mailu nebo prostřednictvím platební aplikace, přičemž dokud není zboží zaplaceno, nelze jej vyzvednout. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • 4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • 4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • 4.7. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • 5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  • 5.1.1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • 5.1.2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • 5.1.3. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  • 5.1.4. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • 5.1.5. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,
  • 5.1.6. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil,
  • 5.1.7. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká,
  • 5.1.8. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 • 5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:
  • 5.2.1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
  • 5.2.2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
  • 5.2.3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
 • 5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 2 obchodních podmínek Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedené v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 • 5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • 5.5. V případě, že kupující vrátí prodávajícímu zboží poškozené, poškrábané, či s jinými známkami opotřebení, je kupující oprávněn vracenou kupní cenu zboží prodávajícímu ponížit o částku, která odpovídá takovému opotřebení. Takovým případem bude např. vrácení opotřebovaného zboží, vypraného zboží (např. osuška), použitého zboží (např. použitá láhev (stopy od čaje)), odřeného zboží. Kupující bere na vědomí, že v případě koupě sběratelského zboží (např. Funko POP, Hot Wheeles autíčka, Mysterybox – figurka s tričkem) má hodnotu i obal zboží a je povinen vrátit zboží v neporušeném a nepoškozeném obalu. V případě, že kupující vrátí prodávajícímu zboží poškozené, poškrábané, či s jinými známkami opotřebení, prodávající vyčíslí škody, o kterou bude vrácená kupní cena prodávajícímu ponížena.
 • 5.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající však není povinen kupujícímu vracet peněžní prostředky za doplňkové služby zvolené kupujícím při uzavření kupní smlouvy (např. přednostní odbavení, doručení v krabici, pojištění zásilky, bezproblémové vrácení zboží do 30 dnů, prodloužená záruka na hry apod.). Pokud však peněžní prostředky nelze vrátit stejným způsobem, například při platbě kurýrovi nebo při expiraci platební karty kupujícího, odpovídá kupující za správnost údajů, které prodávajícímu k vrácení poskytnete. Za správnost údajů odpovídá kupující i v případě, kdy prodávající kupujícímu vyhověl a peněžní prostředky vrací kupujícímu jiným způsobem než je od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět. Kupující má rovněž právo na vrácení peněz vynaložených na dodání zboží při jeho objednávce, pouze však do výše rovnající se nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží ze strany prodávajícího.
 • 5.7. V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, a bylo-li již s takovým plněním započato, přičemž plnění nebylo do okamžiku odstoupení kupujícího od smlouvy dokončeno, je kupující povinen uhradit prodávajícímu poměrnou část ceny.
 • 5.8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • 5.9. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • 5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.
 • 5.11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 • 5.12. Prodávající je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě zjevné chyby v ceně zboží. Pokud kupující již zaplatil část kupní ceny bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů, ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.
 • 5.13. Prodávající je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující nepřevzal balíček zaslaný kupujícímu dle jeho volby na dobírku.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • 6.1. Zboží je kupujícímu dodáno:
  • 6.1.1. na adresu/místo odběru určenou kupujícím v objednávce;
  • 6.1.2. osobním odběrem na adrese Švermova 782, 289 22 Lysá nad Labem.
 • 6.2. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 • 6.3. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • 6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • 6.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • 6.6. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si kupující zvolí.
 • 6.7. Kupujícímu, který nepřebral balíček na dobírku budou další objednávky expedovány pouze po uhrazení platby za zboží předem na účet prodávajícího. V případě zvolení platby formou dobírky je prodávající dále oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 • 6.8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 • 6.9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • 7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • 7.2. Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.
 • 7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:
  • 7.3.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  • 7.3.2. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • 7.3.3. je vhodná k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • 7.3.4. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  • 7.3.5. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 • 7.4. Ustanovení čl. 7.3. obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
 • 7.5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 • 7.6. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle čl. 7.3.obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn
  • 7.6.1. po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
  • 7.6.2. po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.
 • 7.7. Ustanovení čl. 7.6. obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
 • 7.8. Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 6.1 a čl. 7.6.2 obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.
 • 7.9. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
 • 7.10. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 • 7.11. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
 • 7.12. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
  • 7.12.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.10. obchodních podmínek,
  • 7.12.2. se vada projeví opakovaně,
  • 7.12.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
  • 7.12.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 • 7.13. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 12. obchodních podmínek). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
 • 7.14. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 • 7.15. Kupující bere na vědomí, že zboží může být dodáno v různém provedení obalu (např. jazyk obalu zboží, velikost blistru, barevné provedení, nálepky apod.), přičemž fotografie zboží na webové stránce prodávajícího slouží pro ilustraci. Nejedná se o vadu zboží, pokud je kupujícímu objednané zboží dodáno v jiném provedení obalu než bylo uvedeno na webové stránce prodávajícího.
 • 7.16. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

8. REKLAMACE

 • 8.1. Veškeré podmínky a postupy v případě reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem, který tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • 10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 • 10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. DORUČOVÁNÍ

 • 11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
 • 11.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu, která je uvedena v těchto obchodních podmínkách.

12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 • 12.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • 12.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • 12.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 13.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.
 • 13.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.
 • 13.3. Výše uvedeným nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • 13.4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 • 13.5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 • 13.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • 13.7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • 13.8. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 • 13.9. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • 13.10. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • 13.11. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • 13.12. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 26. 4. 2024.