Slovenské obchodné podmienky

I.

Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky”) sú vydané podľa § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) pre predávajúceho:

      Názov: Prokonzole.cz s.r.o.
      IČ: 13965581
      DIČ: CZ13965581
      Provozovňa: Švermova 782, 289 22 Lysá nad Labem, So sídlom: Sídliště 1449/30, 289 22 Lysá nad Labem
      Zapísaný v živnostenskom rejstríku v spisové značke C 357999/MSPH vedenom u Mestskeho súdu v Prahe od 09.11.2021

      Facebook: Prokonzole
      Email: objednavky@prokonzole.cz
      Telefon: 315 557 755

Kontaktná adresa a adresa pre zásielky, reklamácie a vratky: Prokonzole.cz, Švermova 782, 289 22 Lysá nad Labem

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na prokonzole.cz (ďalej len „internetový obchod").
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v českom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu týchto obchodných podmienok a/alebo kúpnej zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklade pojmov má prednosť české znenie.

II.

Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené v českej mene alebo eurách. Ceny uvedené pri jednotlivých tovaroch sú konečné, tzn. uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých ďalších daní a súvisiacich poplatkov a nákladov na vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazené v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje ujednanie kupnej zmluvy za individuálne dojednaných podmienok.
 2. Všetky prezentácie tovaru umiestneného v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípade, keď je tovar doručený v rámci územia Českej a Slovenskej republiky.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.
 5. Akčné ceny platia do vypredania zásob predávajúceho či pri uvedenom počte kusov akčného tovaru, do vypredania stanoveného počtu kusov akčného tovaru alebo do skončenia akcie, podľa toho, čo nastanie skôr.

III.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, pokiaľ vykonal registráciu v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku kupujúci odošle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo odoslať objednávku. Kupujúci je povinný skontrolovať všetky údaje, ktoré pri vytváraní objednávky uviedol a zodpovedá za ich úplnosť a správnosť. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne a nie je povinný ich kontrolovať. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.
 3. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu zadanú kupujúcim.
 4. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku na emaily predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.
 6. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo poslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nepríde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to najmä v prípadoh, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho, či pochybeniu personálu predávajúceho. V takomto prípade je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj po tom, čo kupujúci obdržal e-mail o prijatí objednávky, o čom predávajúci kupujúceho bez zbytočného odkladu informuje. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva právoplatne vzniknúť a zároveň kupujúci berie na vedomie, že je predávajúci oprávnený požadovať mimo iné bezdôvodné obohacovanie. Príklady, kedy môže prísť k chybne zverejnenej cene sú nasledujúce:
 • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu či obvyklú cenu tovaru),
 • u ceny tovaru je prebytočná alebo chýba jedna či viac cifier,
 • zľava na tovar presahuje 50 %, v prípade, že tovar nie je súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom inzerujúcim výšku zľavy. Predávajúci upozorňuje, že informačný systém uvádza aj u tovaru so zjavne chybnou cenou automatickú informáciu, že sa jedná o zľavnený tovar, resp. o tovar vo výpredaji apod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zľavnený či ide o zjavnú chybu v cene tovaru je preto kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho a informáciu o správnosti ceny si overiť.

    10. Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ prišlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty apod., alebo z  dôvodu zásahu správneho, či súdneho orgánu, o tomto postupe bude kupujúci informovaný.

    11. Ďalej si predávajúci vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, ak príde k neoprávnenému použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami, najmä sa jedná o prípady, kedy:

 • zľavový poukaz je použitý na iný tovar, než pre ktorý bol určený,
 • zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, aj keď sčítanie týchto zliav nebolo vyslovene zakázané,
 • zľavový poukaz bol použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálne stanovené ceny,
 • predávajúci zistil, že zľavový poukaz už bol použitý.

    12. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť a zároveň kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať mimo iné bezdôvodné obohatenie.

IV.

Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. V prípade verejného prístupu na internet predávajúci odporúča kupujúcemu odhlásiť sa zo svojho účtu po dokončení objednávky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť užívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci porušil svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok..
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
 • bezhotovostne prevodom na český bankový účet predávajúceho 2400529359/2010, vedený u Fio banka, a.s., vedený v českých korunách
 • bezhotovostně převodem na slovenský bankový účet predávajúcého 2201974265/2010, vedený u Fio banka, a.s., vedený v eurech.
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány Gopay
 • dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru,
 • v hotovosti u predávajúceho na adrese; Švermova 782, 289 22 Lysá nad Labem,
 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere vo výdajni zásielok Českej pošty, GLS, Zásielkovni, PPL, DPD, Balíkovne.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 1. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 2. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 5. Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho, avšak nebezpečie škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.
 6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 7. Tovar je kupujúcemu dodaný:
 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
 • osobným odberom na adrese Švermova 782, 289 22 Lysá nad Labem,
 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.

 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy
 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Dĺžka doručenia objednaného tovaru a cena tovaru je závislá na spôsobe dopravy, ktorú si kupujúci zvolí.
 5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tvora, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 7. Prevzatím balíka na dobierku vznikajú náklady, ktoré budú zákazníkovi preúčtované podľa vybranej dopravy.

 8. Kupujúcemu, ktorý neprevzal balík na dobierku budú ďalšie objednávky expedované iba po uhradení platby za tovar vopred na náš účet. V prípade zvolenej platby formou dobierky je predávajúci ďalej oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní

 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
 • odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru,
 1. Kupujúci nemôže mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 • poskytovania služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oboznámil kupujúcemu, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na odchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorým môže prísť počas lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dňoch a ktorých cena závisí na odchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo na jeho osobu,
 • dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, rovnako ako tovaru, ktorý bol po podaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal,
 • dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 • dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oboznámil kupujúceho, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 1837 občianskeho zákonníka.
 1. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci poslať vyhlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy

 2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy pošle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu neodkladne prijatie formulára.
 3. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu na adresu: Švermova 782, 289 22 Lysá nad Labem, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 4. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Kupujúci je zodpovedný za správnosť údajov pre vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré oznámil predávajúcemu v prípade, že nie je možné vrátiť peniaze peňažné prostriedky rovnakým spôsobom, akým bola uskutočnená platba za objednávku (napr. zákazník zaplatil v hotovosti na predajni alebo kuriérovi, prišlo k expirácii platobnej karty zákazníka a predávajúci nemá k dispozícii iné platobné údaje kupujúceho), či v prípade, kedy predávajúci na základe vlastného uváženia vyhovie požiadavke kupujúceho na zmenu spôsobu vrátenia peňažných prostriedkov.
 5. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 6. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 7. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu úplný, tzn. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 8. Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované dary, je darovacie zmluva medzi predávajúci a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak príde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacej zmluve pretrváva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté dary vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené naspäť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohacovanie kupujúceho. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohacovania možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške zvyčajnej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.
 9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.
 10. Predávajúci je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade zjavnej chyby v cene tovaru, a to do 14 dni odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho. Pokiaľ kupujúci už zaplatil časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená naspäť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho.

VII.

Práva z chybného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a pokiaľ chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením zmluvnej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, vyplýva z toho, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo závady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho bežným používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 2. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 • výmenu za nový tovar,
 • opravu tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpenie od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar podstatnú vadu,
 • ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vad po oprave,
 • pri väčšom počte chýb tovaru.
 1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o uskutočnení opravy a dobre jej trvania, prípadne písomného odôvodnenia zamietnutia reklamácie.
 2. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Marné uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
 3. Predávajúci písomne ​​informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

 4. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 5. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
 6. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.
 7. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.

VIII.

Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke. 

IX.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.

X.

Závěrečné ustanovenía

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Českej republiky.
 2. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.
 3. Vyššie uvedeným nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kodexami správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
 4. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

 6. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle §  1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.
 7. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 8. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 9. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
 10. Tieto obchodné podmienky nabúdajú účinnosť dňom 01.07.2022