Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího Prokonzole.cz s.r.o., se sídlem Sídliště 1449/30, 289 22 Lysá nad Labem, identifikační číslo: 139 65 581, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 357999 (dále jen „prodávající“), a popisuje způsob a postup reklamace zboží pořízeného od prodávajícího.
 • 1.2. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami (dále jen „obchodní podmínky“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.
 • 1.3. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.
 • 1.4. V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.

2. KONTROLA ZBOŽÍ

 • 2.1. Kupující při osobním převzetí od prodávajícího je povinen zkontrolovat zboží, zejména úplnost zboží, množství zboží, kompletnost zboží a jeho příslušenství a neporušenost obalů zboží.
 • 2.2. Kupující v den vyzvednutí zboží ve výdejně zásilek je povinen zkontrolovat zboží, zejména úplnost zboží, množství zboží, kompletnost zboží a jeho příslušenství a neporušenost obalů zboží.
 • 2.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména úplnost zboží, množství zboží, kompletnost zboží a jeho příslušenství a neporušenost obalů zboží.
 • 2.4. Kupující je povinen informovat prodávajícího o případných vadách zboží při osobním převzetí u prodávajícího, a to neprodleně při osobním převzetí zboží.
 • 2.5. Kupující je povinen informovat prodávajícího o případný vadách zboží při převzetí zboží ve výdejně zásilek e-mailem na adresu objednavky@prokonzole.cz, a to nejpozději do tří (3) dnů od převzetí zboží ve výdejně zásilek. Spolu s informováním prodávajícího o případných vadách zboží zašle kupující prodávajícímu rovněž fotodokumentaci poškozeného zboží a obalu.
 • 2.6. Kupující je povinen informovat prodávajícího nebo přepravce při převzetí zboží od přepravce a uvést vady zboží do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce a zavazuje se v takovém případě bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího. Předávací protokol s popisem vady zboží je kupující povinen odeslat e-mailem na adresu objednavky@prokonzole.cza to nejpozději do tří (3) dnů od převzetí zboží od přepravce. V případě, že kupující zboží převezme viditelně poškozené zboží od přepravce, aniž zaznamená jeho stav do předávacího protokolu společně s přepravcem, není oprávněn následně reklamovat doručení poškozeného zboží.
 • 2.7. Okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží je okamžik převzetí zboží kupujícím. Kupující může uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží zjistitelné při převzetí zboží pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
 • 2.8. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že nejde o rozpor s kupní smlouvou.

3. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 • 3.1. Kupující může reklamaci zboží uplatnit osobně v kterékoliv provozovně prodávajícího nebo odeslat elektronicky na objednavky@prokonzole.cz. Kupující předá reklamované zboží osobně prodávajícímu v provozovně Prodávajícího na adrese Švermova 782, 289 22 Lysá nad Labem, nebo jej na adresu této provozovny může odeslat.
 • 3.2. Prodávající doporučuje kupujícímu reklamovat zboží bez zbytečného odkladu po zjištění vady. kupující se zavazuje předat prodávajícímu zboží do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace, přičemž za okamžik předání zboží se považuje i okamžik jeho odeslání přepravní službou.
 • 3.3. Při uplatnění reklamace musí být prodávajícímu doručeno reklamované zboží včetně veškerého příslušenství.
 • 3.4. Prodávající dále doporučuje kupujícímu přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady zboží a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo), bankovní spojení a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Údaje v tomto odstavci slouží pro identifikaci zboží, kupujícího a případné vady zboží a umožnují prodávajícímu vyřídit reklamaci. Pokud nemá kupující kopii prodejního dokladu, je povinen jiným prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího.
 • 3.5. Prodávající nebo autorizovaný servis vydá kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. V případě uplatnění reklamace osobně na provozovně je potvrzení na žádost kupujícího předáno ihned v papírové podobě, ve všech ostatních případech je potvrzení zasláno e-mailem. Potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav zboží, ve kterém kupující předal toto zboží prodávajícímu, bude posouzen v rámci reklamačního řízení.
 • 3.6. Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.
 • 3.7. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace. Jde se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží, přičemž kupující se zavazuje zvolit metodu odeslání zboží, jejíž cena bude s ohledem na jiné možnosti kupujícího nejvýhodnější, a v případě dalších nákladů volit takové výdaje, které budou vzhledem ke své povaze a účelu nejvýhodnější. Kupující musí o proplacení nákladů požádat prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho (1) měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

4. VÝLUKY

 • 4.1. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména, nikoliv však výlučně, na případy, kdy závada nebo poškození zboží vznikla:
  • 4.1.1. mechanickým poškozením zboží,
  • 4.1.2. prokazatelně nedovolenými zásahy do zboží, živelnou katastrofou nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je zboží plombami opatřeno,
  • 4.1.3. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
  • 4.1.4. prokazatelně nesprávným užíváním zboží,
  • 4.1.5. užíváním zboží v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
  • 4.1.6. užíváním zboží v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
  • 4.1.7. prokazatelně používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy zboží,
  • 4.7.8. prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou zboží.
 • 4.2. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

5. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 • 5.1. Reklamace ze strany kupujícího včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Je-li předmětem reklamace poskytnutí digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.
 • 5.2. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost k vyřízení reklamace. V případě, že kupující neposkytne prodávajícímu potřebnou součinnost k vyřízení reklamace, např. nedodá kompletní zboží, neposkytne prodávajícímu potřebné údaje pro vyřízení reklamace nebo neumožní prodávajícímu kontrolu zboží, běh lhůty pro vyřízení reklamace se přerušuje a počíná opět běžet až po poskytnutí potřebné součinnosti kupujícím. V případě marného uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu zboží, kterou nelze odstranit.
 • 5.3. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace (dále jen „potvrzení o vyřízení reklamace“). Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

6. ZAMÍTNUTÍ REKLAMACE

 • 6.1. Prodávající je oprávněn zamítnout reklamaci v případech uvedených v zákoně a v obchodních podmínkách, a dále tehdy, pokud není možné reklamaci řádně vyřídit a provést kontrolu nebo diagnostiku zboží z důvodu na straně kupujícího, zejména, pokud:
  • 6.1.1. je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny součásti a příslušenství zboží nebo zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami,
  • 6.1.2. je-li přístup ke zboží nebo jeho součásti či příslušenství chráněn heslem či gestem nebo jiným zabezpečením přístupu nebo zabezpečením proti zcizení zboží,
 • 6.2. V případě zamítnutí reklamace dle odstavce výše je kupující oprávněn zboží opakovaně reklamovat po odstranění překážek bránících vyřízení reklamace ze strany kupujícího, pokud je dodržena lhůta dle občanského zákoníku a obchodních podmínek.

7. VRÁCENÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU

 • 7.1. Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Kupující se zavazuje převzít zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne vyřízení reklamace. Bylo-li zboží odesláno kupujícím přepravní službou, bude zboží prodávajícím kupujícímu odesláno stejným způsobem. V případě osobního vyzvednutí zboží je kupující povinen předložit reklamační protokol, popř. musí prokázat svou totožnost.
 • 7.2. Při převzetí zboží se kupující zavazuje zkontrolovat stav a množství zboží a soulad zboží s potvrzením o vyřízení reklamace. V případě, že zboží nebude odpovídat požadavkům kupujícího nebo potvrzení o vyřízení reklamace, zavazuje se kupující bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího. Pokud kupující nesplní povinnosti dle tohoto odstavce, nebude prodávající povinen přihlížet k dalším námitkám kupujícího.
 • 7.3. Nepřevezme-li kupující zboží osobně nebo od přepravní služby ani ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti zboží převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení. V případě, že kupující nepřevezme zboží ani do šesti (6) měsíců poté, kdy byl informován o vyřízení reklamace, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. V případě, že se prodávajícímu nepodaří zboží prodat ani ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne započetí prodeje dle tohoto odstavce nebo bude-li zboží zjevně neprodejné, vyhrazuje si prodávající právo zboží zlikvidovat na náklady kupujícího.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 8.1. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.
 • 8.2. Tento reklamační řád je platný ode dne 26. 4. 2024 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
 • 8.3. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovně prodávajícího a na internetové adrese prokonzole.cz.