Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 • 1.1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok predávajúceho Prokonzole.cz s.r.o., so sídlom Sídliště 1449/30, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 139 65 581, zapísaného v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 357999 (ďalej len „predávajúci“) a opisuje spôsob a postup pri reklamácii tovaru zakúpeného u predávajúceho.
 • 1.2. Kupujúci je povinný oboznámiť sa pred objednaním tovaru s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami (ďalej len „obchodné podmienky“). Kupujúci zároveň berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú na vybavenie reklamácie, inak sa lehoty primerane predlžujú o čas, počas ktorého kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.
 • 1.3. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.
 • 1.4. V prípade uplatnenia servisu v rámci zakúpenej či dohodnutej služby sa tento servisný zásah riadi výhradne podmienkami danej služby.

2. KONTROLA TOVARU

 • 2.1. Kupujúci je povinný pri osobnom prevzatí tovaru od predávajúceho skontrolovať tovar, najmä úplnosť tovaru, množstvo tovaru, kompletnosť tovaru a jeho príslušenstva a neporušenosť obalov tovaru.
 • 2.2. V deň prevzatia tovaru vo výdajni zásielok kupujúci je povinný skontrolovať tovar, najmä úplnosť tovaru, množstvo tovaru, kompletnosť tovaru a jeho príslušenstva a neporušenosť obalov tovaru.
 • 2.3. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä úplnosť tovaru, množstvo tovaru, kompletnosť tovaru a jeho príslušenstva a neporušenosť obalov tovaru.
 • 2.4. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu prípadné vady tovaru bezodkladne po osobnom prevzatí tovaru od predávajúceho.
 • 2.5. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu prípadné vady tovaru pri prevzatí tovaru vo výdajni zásielok e-mailom na adresu objednavky@prokonzole.cz, a to najneskôr do troch (3) dní od prevzatia tovaru vo výdajni zásielok. Spolu s informovaním predávajúceho o prípadných vadách tovaru zašle kupujúci predávajúcemu aj fotodokumentáciu poškodeného tovaru a obalu.
 • 2.6. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu informovať predávajúceho alebo dopravcu a uviesť vady tovaru v odovzdávacom protokole (prepravnom liste). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru od dopravcu a zaväzuje sa v takom prípade bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho. Kupujúci je povinný zaslať odovzdávací protokol s opisom vady tovaru e-mailom na adresu objednavky@prokonzole.cza to najneskôr do troch (3) dní od prevzatia tovaru od dopravcu. V prípade, že kupujúci prevezme od dopravcu viditeľne poškodený tovar bez toho, aby spolu s dopravcom zaznamenal jeho stav do odovzdávacieho protokolu, nie je kupujúci oprávnený následne reklamovať dodanie poškodeného tovaru.
 • 2.7. Momentom prechodu nebezpečenstva škody na tovare je moment prevzatia tovaru kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zistiteľné pri prevzatí tovaru môže kupujúci uplatniť len vtedy, ak preukáže, že tovar mal takéto vady (napr. chýbajúce príslušenstvo) už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
 • 2.8. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia. Dodatočná reklamácia nekompletnosti alebo vonkajšieho poškodenia tovaru nezbavuje kupujúceho práva na reklamáciu tovaru. Predávajúci má však možnosť preukázať, že nedošlo k porušeniu kúpnej zmluvy.

3. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

 • 3.1. Kupujúci môže reklamáciu tovaru uplatniť osobne v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho alebo zaslať elektronicky na objednavky@prokonzole.cz. Kupujúci odovzdá reklamovaný tovar osobne predávajúcemu v prevádzke predávajúceho na adrese Švermova 782, 289 22 Lysá nad Labem, alebo ho môže zaslať na adresu tejto prevádzkarne.
 • 3.2. Predávajúci odporúča kupujúcemu reklamovať tovar bez zbytočného odkladu po zistení vady. Kupujúci sa zaväzuje odovzdať tovar predávajúcemu do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pričom za okamih odovzdania tovaru sa považuje aj okamih jeho odoslania prepravnou službou.
 • 3.3. Pri uplatnení reklamácie sa musí predávajúcemu doručiť reklamovaný tovar vrátane všetkého príslušenstva.
 • 3.4. Predávajúci ďalej odporúča kupujúcemu priložiť kópiu dokladu o kúpe alebo iným vhodným spôsobom preukázať záruku tovaru, podrobný opis vady tovaru a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä spiatočnú adresu a telefónne číslo), bankové spojenie a požadovaný spôsob vybavenia reklamácie. Údaje uvedené v tomto odseku slúžia na identifikáciu tovaru, kupujúceho a prípadných vád tovaru a umožňujú predávajúcemu vybaviť reklamáciu. Ak kupujúci nemá k dispozícii kópiu dokladu o kúpe, je povinný iným preukázateľným spôsobom preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho.
 • 3.5. Predávajúci alebo autorizovaný servis vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho na účel poskytnutia informácií o vybavení reklamácie. V prípade reklamácie uplatnenej osobne v prevádzkarni sa potvrdenie na žiadosť kupujúceho odovzdá ihneď v listinnej podobe; vo všetkých ostatných prípadoch sa potvrdenie zašle e-mailom. Potvrdenie slúži len ako doklad o prijatí reklamácie. V rámci reklamačného konania sa bude posudzovať stav tovaru, v akom ho kupujúci odovzdal predávajúcemu.
 • 3.6. Kupujúci si uvedomuje, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého prevzatého príslušenstva, bude mu v prípade, že odstúpi od kúpnej zmluvy, vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.
 • 3.7. Kupujúci má právo na náhradu nákladov, ktoré mu pri uplatnení reklamácie účelne vznikli. Ide najmä o poštovné za zaslanie reklamovaného tovaru, pričom kupujúci sa zaväzuje zvoliť taký spôsob zaslania tovaru, ktorého cena bude vzhľadom na iné možnosti kupujúceho najvýhodnejšia, a v prípade ostatných nákladov zvoliť také výdavky, ktoré budú vzhľadom na ich povahu a účel najvýhodnejšie. Kupujúci je povinný požiadať predávajúceho o úhradu nákladov bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného (1) mesiaca od uplynutia lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia.

4. VÝLUKY

 • 4.1. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa nevzťahujú najmä, ale nie výlučne, na prípady, keď bola vada alebo poškodenie tovaru spôsobené:
  • 4.1.1. mechanickým poškodením tovaru,
  • 4.1.2. preukázateľne nedovolenými zásahmi do tovaru, živelnou pohromou alebo ak boli odstránené alebo poškodené plomby v prípade, že bol tovar plombami zapečatený,
  • 4.1.3. elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo dosky plošných spojov) s výnimkou bežných odchýlok,
  • 4.1.4. preukázateľne nesprávnym používaním tovaru,
  • 4.1.5. používaním tovaru v rozpore s návodom na používanie alebo pokynmi uvedenými na obale alebo v záručnom liste,
  • 4.1.6. používaním tovaru v rozpore so všeobecne známymi pravidlami používania,
  • 4.1.7. preukázateľne používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú teplote, prašnosti, vlhkosti, chemickému a mechanickému prostrediu, ktoré je priamo určené výrobcom alebo ktoré jednoznačne vyplýva z povahy tovaru,
  • 4.1.8. preukázateľne neodbornou inštaláciou a obsluhou tovaru.
 • 4.2. Tieto obmedzenia sa neuplatňujú, ak vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, boli výslovne dohodnuté, vyhradené alebo deklarované kupujúcim a predávajúcim, alebo ich možno očakávať vzhľadom na vykonanú reklamu alebo obvyklý spôsob používania tovaru.

5. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

 • 5.1. Reklamácia kupujúceho vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Ak je predmetom reklamácie poskytnutie digitálneho obsahu, reklamácia musí byť vybavená v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a účel, na ktorý ho kupujúci požadoval.
 • 5.2. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúci deň po uplatnení reklamácie. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú na vybavenie reklamácie. V prípade, že Kupujúci neposkytne predávajúcemu potrebnú súčinnosť na vybavenie reklamácie, napr. nedodá kompletný tovar, neposkytne predávajúcemu údaje potrebné na vybavenie reklamácie alebo neumožní predávajúcemu vykonať kontrolu tovaru, lehota na vybavenie reklamácie sa preruší a začne plynúť znova až po poskytnutí potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho. V prípade márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu tovaru, ktorú nie je možné odstrániť.
 • 5.3. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie (ďalej len „potvrdenie o vybavení reklamácie“). Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

6. ZAMIETNUTIE REKLAMÁCIE

 • 6.1. Predávajúci je oprávnený zamietnuť reklamáciu v prípadoch uvedených v zákone a v obchodných podmienkach, a ďalej vtedy, ak nie je možné reklamáciu riadne vybaviť a vykonať kontrolu alebo diagnostiku tovaru z dôvodu na strane kupujúceho, najmä ak:
  • 6.1.1. je tovar znečistený alebo sú jeho časti a príslušenstvo znečistené alebo tovar nie je odovzdaný v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami,
  • 6.1.2. je prístup k tovaru alebo jeho súčasti či príslušenstvu chránený heslom alebo gestom alebo iným zabezpečením prístupu alebo zabezpečením proti odcudzeniu tovaru.
 • 6.2. V prípade zamietnutia reklamácie podľa predchádzajúceho odseku je kupujúci oprávnený po odstránení prekážok brániacich vybaveniu reklamácie zo strany kupujúceho tovar opätovne reklamovať, a to za predpokladu dodržania lehoty podľa občianskeho zákonníka a obchodných podmienok.

7. VRÁTENIE TOVARU KUPUJÚCEMU

 • 7.1. Predávajúci informuje kupujúceho o vybavení reklamácie prostredníctvom SMS, e-mailom alebo telefonicky. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak bol tovar kupujúcim zaslaný prepravnou službou, predávajúci zašle tovar kupujúcemu rovnakým spôsobom. V prípade osobného vyzdvihnutia tovaru je kupujúci povinný predložiť reklamačný protokol, resp. musí preukázať svoju totožnosť.
 • 7.2. Pri prevzatí tovaru sa kupujúci zaväzuje skontrolovať stav a množstvo tovaru a zhodu tovaru s potvrdením o vybavení reklamácie. V prípade, že tovar nezodpovedá požiadavkám kupujúceho alebo potvrdeniu o vybavení reklamácie, kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho. Ak kupujúci nesplní povinnosti podľa tohto odseku, predávajúci nie je povinný prihliadať na ďalšie námietky kupujúceho.
 • 7.3. Ak kupujúci neprevezme tovar osobne alebo od prepravnej služby ani do dvoch (2) mesiacov odo dňa, keď ho predávajúci informoval o možnosti prevzatia tovaru, má predávajúci nárok na poplatok za uskladnenie vo výške 50 Kč za každý začatý deň omeškania. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme ani do šiestich (6) mesiacov odo dňa, keď bol informovaný o vybavení reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu poplatku za uskladnenie. V prípade, že sa predávajúcemu nepodarí predať tovar ani do dvoch (2) mesiacov odo dňa začatia predaja podľa tohto odseku alebo ak je tovar zjavne nepredajný, predávajúci si vyhradzuje právo zlikvidovať tovar na náklady kupujúceho.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • 8.1. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona nie sú týmto reklamačným poriadkom dotknuté.
 • 8.2. Tento reklamačný poriadok je platný odo dňa 26. 4. 2024 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.
 • 8.3. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle a prevádzkarni predávajúceho a na internetovej adrese prokonzole.cz.