Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov 

I.

Základné ustanovenia 

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je spoločnosť Prokonzole.cz s.r.o., so sídlom Sídliště 1449/30, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 139 65 581, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 357999 (ďalej len: „prevádzkovateľ“). 
 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Sídliště 1449/30, 289 22 Lysá nad Labem, Švermova 782, 289 22 Lysá nad Labem
email: support@prokonzole.cz

 

 1. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby. 
 1. Prevádzkovateľ nevymenoval poverenca pre ochranu údajov. 

II.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov 

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe vybavenia Vašej objednávky. 
 1. Prevádzkovateľ spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy. 

III.

Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov 

 1. Zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracúvaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
 1. Účelom spracúvania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú potrebné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie iných marketingových činností. 
 1. Prevádzkovateľ vykonáva automatické individuálne rozhodovanie v zmysle článku 22 GDPR. S takýmto spracúvaním ste udelili svoj výslovný súhlas. 

IV.

Obdobie uchovávania údajov 

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • počas obdobia nevyhnutného na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (počas obdobia 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
 • počas obdobia do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, najdlhšie však 2 roky, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. 
 1. Po uplynutí obdobia uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • podieľajúce sa na zabezpečení prevádzky služieb,
 • poskytujúce marketingové služby. 
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. 

VI.

Vaše práva

 

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR, prípadne na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR,
 • právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR,
 • právo odvolať súhlas so spracúvaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok. 
 1. Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vášho práva na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov. 
 1. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. 
 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby. 

VIII.

Záverečné ustanovenia 

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate. 
 1. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate. 
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojich webových stránkach alebo Vám zašle novú verziu zásad ochrany osobných údajov na e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli. 

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť v tento deň 26. 4. 2024.